Sefocam Sectoren

Voordelen

 

Onze sociale sectorale pensioenstelsels vallen uiteen in 2 luiken m.n. een pensioenluik en een solidariteitsluik.

 

Hoeveel bedraagt het aanvullend pensioen?

Het bedrag van het aanvullend pensioen is gelijk aan de som van de gestorte netto-werkgeversbijdragen binnen het pensioenluik, eventueel aangevuld met de waarborgen voortvloeiend uit het solidariteitsluik; verhoogd met het N.F.R. (netto financieel rendement dat wordt toegekend door het pensioenfonds). De inrichter (het fonds voor bestaanszekerheid ban de betrokken sector) is verplicht om het bij in de W.A.P. (wet op de aanvullende pensioenen) vastgelegde minimale rendement te garanderen. Dit W.A.P. rendement bedroeg 3,25% tot en met 31/12/2015 en bedraagt 1,75% sinds 01/01/2016.

 

Rendement toegekend in 2020: nog in berekening

 

Rendement toegekend in 2019:

 
 Sector
   N.F.R.
   Garagebedrijf  :  13,28%
   Metaalhandel  :  12,59%
   Koetswerk  :  12,13%
   Terugwinning Metalen
 :  12,15%
   Edele Metalen
 :  4,91%

 

 

De rendementen van de voorbije 15 jaren 

  2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gewaarborgd rendement  3,25%   3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25% 3,25%   3,25%  3,25%  3,25%  3,25%
Winstdeling   - - -  0,75%  0,75%   0,75%  - 0,30%  0,30%  - - - -
                           

 2015 2016 2017 2018                  
Gewaarborgd rendement 3,25% 1,75% 0,75% 0,75%                  
Winstdeling   1,00% 2,00% .......%                  

 

In welke solidariteit wordt sectoraal voorzien?

 

Het solidariteitsluik biedt een oplossing voor een aantal onvoorziene risico's die tijdens de actieve loopbaan van de aangeslotenen in onze sectoren kunnen opduiken. Het gaat hier meer bepaald om de risico's overlijden, arbeidsongeschiktheid door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval en tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

 

Rente-uitkering bij overlijden

Zo is er een rente-uitkering bij overlijden (met uitzondering van de uittreders die hun verworven reserves binnen het sectorplan laten, weliswaar zonder verdere premiebetaling) op voorwaarde dat:

  • er tijdens het verzekeringsjaar van het overlijden bijdragen gestort werden; ofwel dat:
  • de persoon overlijdt binnen 365 dagen na de begindatum van de vergoede periode van arbeidsongeschiktheid door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

 

Het vestigingskapitaal ter financiering van de rente-uitkering bedraagt:

 

Premievrijstelling tijdens welbepaalde gelijkgestelde perioden

Tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid door een (beroeps)ziekte en/of (arbeids)ongeval en bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen is er een premievrijstelling waarbij er een forfaitair bedrag wordt toegekend aan de individuele pensioenreserve. Die premievrijstelling geldt ongeacht de arbeidsovereenkomst en de arbeidsduur.

 

De forfaitaire toekenning per weerhouden gelijkgestelde dag bedraagt: 

 

De juridische grondslag van deze voordelen worden geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomsten.