Sefocam Sectoren

Bijdragen

Wie betaalt de bijdragen voor de opbouw van het sectoraal aanvullend  pensioen en welke voordelen genieten onze aangeslotenen hierdoor?

 

Onze sociale sectorale pensioenstelsels werden opgericht opdat voor alle arbeiders uit deze 5 sectoren voorzien kan worden in een aanvullend pensioen. Zoals de benaming aantoont, vervangt het aanvullend pensioen het wettelijk pensioen niet; het vult het aan.

 

De sociale sectorplannen vallen uiteen in twee luiken m.n. een pensioenluik en een solidariteitsluik.

 

Bijdragen betaald door de werkgever

Voor onze vijf deelnemende stelsels wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd. Zo worden de bijdragen voor de opbouw van het sectoraal aanvullend pensioen betaald door de aangesloten werkgevers. Persoonlijke bijdragen door de aangeslotenen worden niet toegelaten. De bijdragebasis bedraagt een welbepaald percentage op het brutojaarloon aan 108%. De werkgever is eveneens de 8,86% bijzondere R.S.Z.-bijdrage voor het pensioenluik verschuldigd. De werkgeverstoelagen inclusief de verschuldigde 8,86% worden geïnd via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Vanaf 1 januari 2016 wordt er gebruik gemaakt van de gedifferentieerde R.S.Z. inningsmethodiek waardoor de pensioenbijdrage voor het sociaal sectoraal pensioenstelsel wordt afgescheiden van de basisbijdrage bestemd voor het Fonds voor Bestaanszekerheid. De bijzondere R.S.Z.-bijdrage van 8,86% verschuldigd op de netto bijdrage voor het pensioenluik wordt voldaan ten aanzien van de R.S.Z. bij wijze van verhoging van de pensioenbijdrage en wordt door de R.S.Z. afgehouden aan de bron. Bijgevolg dient de bijzondere bijdrage van 8,86% niet apart te worden aangegeven daar de globale pensioenbijdrage aangegeven moet worden onder bijdragecode 825 type 0.

De werkgevers zijn dus verplicht de toelagen te betalen. 

Via deze werkwijze genieten de aangesloten werknemers een extra zekerheid en worden de aangesloten werkgevers niet extra belast met enige bijkomende administratieve verplichting.

 

Onder "brutoloon" verstaan we alle voordelen waarop de bijdragen voor de sociale zekerheid verschuldigd zijn.