Onze stelsels

Pensioenfiche

Hoe kan de aangeslotene zelf de evolutie van het aanvullend pensioen opvolgen?

Jaarlijks in de loop van de maand november krijgen de aangeslotenen de pensioenfiche toegestuurd per post op voorwaarde dat zij beschikken over verworven reserves. Tot en met eind 2018 moest een aangeslotene gedurende een al dan niet onderbroken periode van 12 maanden aangesloten zijn (geweest) bij één of meerdere van onze sectorplannen om te kunnen beschikken over verworven reserves. Vanaf 1 januari 2019 volstaat het om minstens 1 betaalde werkdag te hebben in 1 van de aangesloten sectoren om recht te hebben op verworven reserves.

De pensioenfiche, met een louter informatief karakter, wordt rechtstreeks aan de aangeslotene overgemaakt; die bevat buiten de persoonlijke gegevens van de aangeslotene een aantal belangrijke cijfergegevens met betrekking tot het pensioen- en solidariteitsluik.

Er bestaan twee types van pensioenfiches: deze voor een actieve aangeslotene en deze voor een de uitgetreden aangeslotene. De status van de aangeslotene wordt in de linker bovenhoek van zowel het voorblad als de bijlage vermeld.
 

De fiche bestaat uit twee delen, namelijk een uniform voorblad en een bijlage.

Voorbeelden                                                                      

 ACTIEVE AANGESLOTENE
 UITGETREDEN AANGESLOTENE

Op het uniforme voorblad vinden wij volgende rubrieken terug
:

Algemene informatie:

  • De vermelding van de pensioeninstelling die belast is met het beheer van het pensioenplan alsook diens erkenningsnummer;   
 • De vermelding van de sector;   
 • De vermelding van het pensioenplan waarop de fiche betrekking heeft.

 

Deel 1:  De bedragen die worden vermeld in dit deelzijn berekend op basis van de persoonlijke gegevens van de aangeslotene en de parameters van het aanvullend pensioen op de herberekeningsdatum (dit is 1 januari van het herberekeningsjaar). U vindt deze persoonlijke gegevens en parameters in deel 2 terug.

 • Enkel voor actief aangeslotenen : Verwachte prestatie in de veronderstelling dat u blijft verder werken tot aan de pensioenleeftijd. Dit is een raming van het bedrag van het aanvullend pensioen dat u op de pensioenleeftijd (65 jaar) kan ontvangen indien u tot op dat moment verder in dienst blijft en verder aanvullend pensioen blijft opbouwen. Deze raming gaat er vanuit dat:

- u ononderbroken verder in dienst blijft in de sector tot aan de pensioenleeftijd;

- u tot de pensioenleeftijd verder aangesloten blijft bij dit pensioenplan;

- uw persoonlijke gegevens zoals uw loon tot de pensioenleeftijd dezelfde blijven.

Er wordt rekening gehouden meteen rendement van 1,75%. Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het bedrag dat u op het moment van uw pensionering echt zal krijgen. Deze raming is enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.

 

 • Verwachte prestatie in de veronderstelling dat u geen verdere prestaties meer verricht na deze datum.
Dit is een raming van het aanvullend pensioen dat u op de pensioenleeftijd (65 jaar) kan ontvangen indien u uw pensioenreserve tot op dat moment in dit pensioenplan laat. Bij de berekening van dit bedrag wordt enkel gekeken naar uw pensioenreserve en uw aansluitingsjaren bij het pensioenplan tot de herberekeningsdatum. Er wordt dus geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat u verder in dienst blijft in de sector en verder actief aangesloten blijft bij het pensioenplan na de herberekeningsdatum.
Net zoals bij de voorgaande berekening wordt rekening gehouden met een rendement van 1,75%. Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het bedrag dat u op het moment van uw pensionering echt zal krijgen Deze raming is enkel informatief ener kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.

 

 • Pensioenreserve op de herberekeningsdatum 

Dit is de totale pensioenreserve die u op de herberekeningsdatum al heeft opgebouwd in dit pensioenplan. Uw pensioenreserve kan nog evolueren tot aan uw pensionering. Dit bedrag wordt de ‘verworven reserves’ genoemd.

 

 • Overlijdensdekking

Het pensioenplan voorziet in een overlijdensdekking waardoor uw partner, kinderen of andere begunstigden een bedrag uitbetaald krijgen mocht u overlijden vóór uw pensioen. Dit is het bedrag dat aan hen zou zijn uitbetaald mocht u op de herberekeningsdatum overleden zijn.

Het pensioenplan voorziet niet ineen bijkomende tegemoetkoming indien u vóór uw pensioen zou overlijden door een ongeval, noch ontvangen uw kinderen een (bijkomende) wezenrente in dit geval.

 

Deel 2:

 •  Het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en de rendementsgarantie. Deze informatie geeft aan of uw aanvullende pensioenrechten volledig gefinancierd zijn;
 • Het bedrag van de verworven reserves van het vorige jaar;
 • De variabele elementen waarmee bij de berekening van de verworven reserves en de verworven prestaties rekening gehouden wordt;
 • De vermelding dat men de gegevens met betrekking tot het aanvullend pensioen kan raadplegen via de website MyPension.be .
 • De vermelding bij wie u het pensioenreglement kan opvragen: bij de pensioeninstelling of de werkgever (of sectorale inrichter). 

 

Op de bijlage (bijkomende informatie) vinden wij volgende rubrieken terug:

 • Het jaar op dewelke de pensioenfiche betrekking heeft (bijvoorbeeld 2019 verwijst naar de herberekeningsdatum 01.01.2019 en heeft betrekking op de bijdragen van het refertejaar 2018)
 • De pensioeninstelling die belast is met het beheer van het pensioenplan alsook diens erkenningsnummer
 • De inrichter van het sectorpensioenplan
 • De administratieve coördinatiecel van het sectorplan evenals diens contactgegevens
 • De naam van de aangeslotene
 • Het toegekende polisnummer
 • De einddatum
 • De berekeningsgegevens:

- Het actueel financieringsniveau op de herberekeningsdatum

- Het bedrag van de totale spaarreserve op 1 januari van het jaar voorafgaandelijk aan de herberekeningsdatum

- Het bedrag van de herrekende spaarreserve op 1 januari van het jaar voorafgaandelijk aan de herberekeningsdatum

- De geïnde nettobijdrage gedurende het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum

- Het toegekend nettobedrag in het refertejaar vóór oprenting vanuit het solidariteitsluik aan het luik pensioen

- De totale nettobijdrage gedurende het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum
- Het bedrag van de reserve-overdracht in het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum. Dit bedrag wordt enkel vermeld indien er een reserveoverdracht heeft plaatsgevonden.

- Het behaalde rendement van het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum

- Het bedrag van de reeds gedane uitbetalingen gedurende het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum. Dit bedrag wordt enkel vermeld indien er reeds uitbetalingen werden gedaan.
- Het bedrag van de overgedragen winstdeelname die werd opgebouwd tot en met 31/12/2018. Dit bedrag wordt enkel vermeld indien het groter is dan nul.

- De totale spaarreserve op de herberekeningsdatum

 • De regelgeving met betrekking tot de fiscaliteit van de pensioenuitkering.
 • De regelgeving inzake de mogelijkheid tot aanduiding van begunstiging bij overlijden. Indien een begunstigde werd aangeduid, wordt de naam van de begunstigde en datum van aanduiding vermeld.

 • Enkele belangrijke opmerkingen met name:

- De regelgeving betreffende de mogelijkheid tot opvragen van het aanvullend pensioen

- De beschikbaarheid van de reglementen en de aanmeldingsdocumenten op eenvoudig verzoek of via www.sefocam.be of  www.sefoplus.be .
- Voor de actieve aangeslotene de oproep tot contactname met de vzw Sefocam bij sectorverlating

- De mogelijkheid tot on-line raadpleging van de laatst beschikbare pensioenfiche via www.sefocam.be of www.sefoplus.be .

  •  

    

   Meer informatie op de website FSMA .