SEFOCAM

Onze Pensioeninstelling

 

Voor het beheer van de sectorale pensioen- en solidariteitstoezeggingen wordt er sinds 2002 een beroep gedaan op SEPIASepia is een merk en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, met maatschappelijke zetel in de Galileelaan 5 te 1210 Brussel.

Voor meer informatie m.b.t. SEPIA verwijzen wij graag naar de website van SEPIA.

  

Methodiek en Strategie

 

De bijdragen bestemd voor de financiering van de sectorplannen worden gekapitaliseerd in het kader van een afgezonderd fonds 'tak 21'. In dat kader waarborgt SEPIA via een resultaatsverbintenis een minimumrendementsgarantie van 0,75 % sinds 1/1/2017. Voor de periode van 1/1/2002 tot 31/12/2015 was dit 3.25 %. Voor de periode van 1/1/2016 tot 31/12/2016 was dit 1.75%. 

Bovenop dat gewaarborgde rendement keert SEPIA een integrale winstdeling uit die afhankelijk is van de behaalde resultaten van het afgezonderde fonds.

 

De rendementen van de voorbije 15 jaren 

 

  2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015
Gewaarborgd rendement  3,25%   3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25% 3,25%   3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25%
Winstdeling   - - -  0,75%  0,75%   0,75%  - 0,30%  0,30%  - - - - -
                             

 2016  2017                        
Gewaarborgd rendement 1,75% 0,75%                        
Winstdeling 1,00 % 2,00%                        

 

Defensieve beleggingsstrategie

Om het voormelde rendement te kunnen waarborgen, hanteert SEPIA een defensieve beleggingsstrategie waarbij hoofdzakelijk in vastrentende effecten belegd wordt. Die strategie heeft tot doel de veiligheid, het rendement en de liquiditeit van de beleggingen te waarborgen. Hierbij wordt rekening gehouden met een oordeelkundige diversificatie en spreiding van de beleggingen. Zo kan in grote lijnen worden gesteld dat de beleggingsportefeuille samengesteld is uit 85% obligaties en 15% aandelen. Variaties van voormelde percentages zijn binnen bepaalde limieten mogelijk om de portefeuille beter af te stemmen op de concrete opportuniteiten van het moment.

  

Beslissingsbevoegdheid

SEPIA's structuur stelt de beslissingsbevoegdheid van de inrichters in het kader van de sectorale pensioentoezeggingen voorop. De vertegenwoordigers van SEPIA blijven hier op de achtergrond: enerzijds stellen zij hun technische knowhow en ervaring ter beschikking aan de sectorvertegenwoordigers en anderzijds zien zij erop toe dat er een evenwichtig financieel beheer wordt gevoerd in het licht van de resultaatsverbintenis die SEPIA heeft aangegaan.

 

Externe vermogensbeheerders

In die filosofie beschikken de inrichters van de sectorale pensioentoezeggingen over de vrije keuze om zich tot een externe vermogensbeheerder te richten. De inrichters hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben volgende twee vermogensbeheerders aangesteld voor het financieel beheer van de sectorale pensioentoezeggingen:

- Nagelmackers, voor wat betreft 60% van de beleggingsportefeuille;

- Candriam, voor wat betreft 40% van de beleggingsportefeuille.

 

Toezichtscomités

 

Conform artikel 41§2 van de Wet op de aanvullende pensioenen werd in de schoot van de pensioen- en solidariteitsinstelling SEPIA Toezichtscomités opgericht. Die comités zijn bijzondere inspraakorganen met een paritaire samenstelling.

 

Transparantie

De toezichtcomités zien toe op de uitvoering van de pensioen- en solidariteitstoezegging door de pensioen- en solidariteitsinstelling. Zij ontvangen jaarlijks de verklaring van de beleggingsbeginselen (SIP) evenals het transparantieverslag vóór die documenten aan de inrichters van de sectorstelsels worden toegestuurd.

Aangezien het begrip 'transparantie' voor de sociale partners uit onze sectoren een onontbeerlijk gegeven vormt, vindt men hier de transparantieverslagen van de voorbije tien dienstjaren.

 

 

2014   2015  2016   2017