Sefocam Sectoren

Voordelen

 

Onze sociale sectorale pensioenstelsels vallen uiteen in 2 luiken m.n. een pensioenluik en een solidariteitsluik.

 

Hoeveel bedraagt het aanvullend pensioen?

 

Het bedrag van het aanvullend pensioen is gelijk aan de som van de gestorte netto-werkgeversbijdragen binnen het pensioenluik, eventueel aangevuld met de waarborgen voortvloeiend uit het solidariteitsluik; verhoogd met een rendement van 3,25% tot en met 31/12/2015 en van 1,75% vanaf 01/01/2016 en een deelname in de winst (als die gerealiseerd werd en mits toewijzing door de Toezichtscomités).

 

De rendementen van de voorbije 15 jaren 


  2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gewaarborgd rendement  3,25%   3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25%  3,25% 3,25%   3,25%  3,25%  3,25%  3,25%
Winstdeling   - - -  0,75%  0,75%   0,75%  - 0,30%  0,30%  - - - -
                           

 2015 2016 2017 2018                  
Gewaarborgd rendement 3,25% 1,75% 0,75% 0,75%                  
Winstdeling   1,00% 2,00% .......%                  

 

In welke solidariteit wordt sectoraal voorzien?

 

Het solidariteitsluik biedt een oplossing voor een aantal onvoorziene risico's die tijdens de actieve loopbaan van de aangeslotenen in onze sectoren kunnen opduiken. Het gaat hier meer bepaald om de risico's overlijden, arbeidsongeschiktheid door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval en tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

 

Rente-uitkering bij overlijden

Zo is er een rente-uitkering bij overlijden (met uitzondering van de uittreders die hun verworven reserves binnen het sectorplan laten, weliswaar zonder verdere premiebetaling) op voorwaarde dat:

  • er tijdens het verzekeringsjaar van het overlijden bijdragen gestort werden; ofwel dat:
  • de persoon overlijdt binnen 365 dagen na de begindatum van de vergoede periode van arbeidsongeschiktheid door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

 

Het vestigingskapitaal ter financiering van de rente-uitkering bedraagt:

 

Premievrijstelling tijdens welbepaalde gelijkgestelde perioden

Tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid door een (beroeps)ziekte en/of (arbeids)ongeval en bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen is er een premievrijstelling waarbij er een forfaitair bedrag wordt toegekend aan de individuele pensioenreserve. Die premievrijstelling geldt ongeacht de arbeidsovereenkomst en de arbeidsduur.

 

De forfaitaire toekenning per weerhouden gelijkgestelde dag bedraagt: 

 

De juridische grondslag van deze voordelen worden geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomsten.