OUDE PAGINA

Aanvragen_OLD

Wanneer kan de aangeslotene persoonlijk het aanvullend pensioen BEKOMEN?

 

Situatie voor 01/01/2016:

Het aanvullend pensioen kan ten vroegste opgevraagd worden bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar op voorwaarde dat men met werkloosheid met bedrijfstoeslag / brugpensioen of vervroegd pensioen wist te gaan; zo niet bij wettelijke pensionering en mits stopzetting van elke vorm van toegelaten arbeid in de sectoren voor het Garagebedrijf, het Koetswerk, de Metaalhandel, de Terugwinning van Metalen en vanaf 01/01/2015 de Edele Metalen.

 

Wanneer men vóór 01/01/2016 met vervroegd / wettelijk pensioen wist te gaan en op datum van 01/01/2016 levert men in aanvulling op dit pensioen nog toegelaten arbeid bij een werkgever die behoort tot onze sectoren, dan kan men pas het aanvullend pensioen opvragen na stopzetting van de werkzaamheden bij die werkgever. Precies omdat er in voorkomend geval nog verder gespaard wordt voor de opbouw van het aanvullend pensioen.


Situatie vanaf 01/01/2016:

Het aanvullend pensioen dient in principe opgenomen te worden bij pensionering zijnde het moment van de effectieve ingang van het wettelijke pensioen. Doch dient de aangeslotene die met vervroegd pensioen wist te gaan zijn aanvullend pensioen 'vervroegd' op te vragen in het kader van deze vervroegde pensionering. Immers blijft men maar aangesloten bij zowel de pensioen- als de solidariteitstoezegging tot het moment van pensionering.

Oudere werknemers met SWT statuut kunnen vooralsnog hun aanvullend pensioenkapitaal 'vervroegd' opnemen zo men voldoet aan onderstaande leeftijdsvereiste
Aangeslotenen die in 2016 de leeftijd bereiken van:         

Gezien het PR zoals dit bestond vóór 01/01/2016 dit toeliet,
bestaat er de mogelijkheid om de prestaties op te nemen vanaf:
58 jaar of meer 60 jaar
57 jaar 61 jaar
56 jaar 62 jaar
55 jaar 63 jaar

Aangeslotenen die ten vroegste op 55 jaar worden ontslagen in het kader van een SWT-stelsel dat kadert in een herstructureringsplan opgemaakt en gecommuniceerd aan de regionale en federale Minister van Werk vóór 1 oktober 2015, kunnen vanaf 60 jaar hun prestaties opnemen gezien het pensioenreglement zoals dit bestond vóór 1 januari 2016 dit toeliet.


Hoe vraagt de aangeslotene het aanvullend pensioen op?De koppeling van de opname van het pensioenkapitaal aan het moment van de effectieve ingang van het pensioen, noopte de wetgever tot het uitwerken van een aantal nieuwe bepalingen inzake de communicatie aan de pensioeninstelling opdat deze haar verplichtingen kan voldoen. Gedurende 2016 wordt er voorzien in een overgangsmaatregel omdat de communicatieverplichting vanaf 2017 wordt overgenomen door de vzw SIGEDIS. Regeling gedurende 2016:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve aangeslotenen en slapers:
 • voor de actieve aangeslotene dient de inrichter - via de vzw SEFOCAM - de pensioeninstelling schriftelijk in te lichten van de nakende pensionering van de aangeslotene, ten laatste 90 dagen vóór deze datum;
 • slapers dienen dan weer zelf de pensioeninstelling - via de vzw SEFOCAM - schriftelijk in te lichten van hun nakende pensionering, ten laatste 90 dagen vóór deze datum.


Regeling vanaf 01/01/2017:

Vanaf 2017 zal de vzw SIGEDIS de communicatie aan de pensioeninstelling over de pensionering van de aangeslotene overnemen. 

 

Teneinde het aanvullend pensioen te bekomen, maakt men gebruik van één van onze aanmeldingsdocumenten. Die moeten steeds correct, volledig ingevuld, gedagtekend en met de nodige bijvoegsels bezorgd worden aan vzw SEFOCAM, Woluwedal 46/7 te 1200 Brussel.

 


Welke procedure dient de aangeslotene te volgen om het aanvullend pensioen te bekomen? 


Procedure bij uitkering na wettelijke- of vervroegde pensionering

Indien de vzw SEFOCAM tijdig wordt geïnformeerd over de wettelijke- of vervroegde pensioendatum, zal de aangeslotene uiterlijk drie maanden voorafgaandelijk aan deze pensioendatum, een brief ontvangen vanuit de vzw SEFOCAM met volgende gegevens:

 • het huidig beschikbare bedrag van het aanvullend pensioen (rekening houdend met de bijdragen aan RIZIV, solidariteit en bedrijfsvoorheffing);
 • in voorkomend geval het bedrag van de jaarlijkse, levenslange rente;
 • de vraag om het formulier S1 'Aanmelding van wettelijk- of vervroegd pensioen' met bijlagen over te maken aan vzw SEFOCAM.

Procedure bij uitkering in geval van SWT statuut

 Zo de aangeslotene een uitkering kan genieten van het aanvullend pensioen i.h.k.v. brugpensioen / SWT stelsel, ontvangt de aangeslotene uiterlijk drie maanden voorafgaandelijk aan het openvallen van diens recht (in voorkomend geval na verloop van de periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding) een brief van de vzw SFEOCAM met de vraag of deze opteert om het aanvullend pensioen op te vragen naar aanleiding van het brugpensioen / SWT statuut. Hiertoe wordt het formulier S2 toegevoegd dewelke desgevallend dient te worden vervolledigd. 


De aangeslotene bezorgt het ingevulde formulier S2 'Aanmelding van werkloosheid met bedrijfstoeslag / brugpensioen' samen met de bijvoegsels aan vzw SEFOCAM.

 


 
Vanaf het ogenblik dat de vzw SEFOCAM via de gegenereerde gegevensstromen in kennis gesteld wordt van de pensioendatum van een aangeslotene, zal er automatisch een schrijven worden gericht naar de aangeslotene waarin deze in kennis gesteld wordt van het openvallen van diens recht / plicht tot opvraging van het aanvullend pensioen.

Werd de pensioendatum van de aangeslotene definitief vastgelegd, dan neemt de aangeslotene best schriftelijk contact op met de vzw SEFOCAM uiterlijk 3 maanden vóór het ingaan het pensioen zodat de nodige beschikkingen kunnen worden getroffen teneinde het te vereffenen dossier vorm te geven. Opgepast! Op de slaper rust zelfs de verplichting om dit te doen.WAT GEBEURT ER BIJ HET OVERLIJDEN VAN DE AANGESLOTENE ZO HET SECTORAAL AANVULLEND PENSIOEN NOG NIET WERD UITGEKEERD?

Overlijdt de aangeslotene vooraleer het aanvullend pensioen werd uitgekeerd, dan komt dat diens begunstigde(n) toe.

Wie de begunstigde(n) in kwestie juist zijn, wordt bepaald in het pensioenreglement; het gaat hier om de volgende personen. Wie eerst in de rij staat, sluit de anderen uit:

 •  de natuurlijke perso(o)n(en) die de aangeslotene aanduidde als begunstigde(n)
 •  de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner (in de zin van artikels 1475–1479 van het Burgerlijk Wetboek)  op voorwaarde dat u niet gescheiden was of op het punt stond te scheiden
 •  de kinderen of hun rechtverkrijgenden, bij plaatsvervulling, voor gelijke delen
 •  de ouders, voor gelijke delen
  •  het collectief sectoraal financieringsfonds (het aanvullend pensioen wordt dan overgemaakt in het voordeel van de andere aangeslotenen).WELKE PROCEDURE DIENT DE BEGUNSTIGDE BIJ OVERLIJDEN TE VOLGEN OM HET AANVULLEND PENSIOEN TE BEKOMEN?

  
Procedure inzake de uitkering bij overlijden van de aangeslotene
De begunstigde van het aanvullend pensioen bezorgt het ingevulde formulier S3  'Aanmelding van overlijden' met de bijvoegsels aan vzw SEFOCAM.


in welke gevallen kan de aangeslotene zelf de begunstigde(N) BIJ OVERLIJDEN AANDUIDEN?

 

De aangeslotene kan in alle gevallen een begunstigde aanduiden, ook indien gehuwd of wettelijk samenwonend.

 • Men maakt gebruik van het formulier S4 'Aanduiding van begunstigde', dat men samen met een recto verso fotokopie van de identiteitskaart per aangetekende brief overmaakt aan SEFOCAM vzw, Woluwedal 46 bus 7 te 1200 Brussel;
 • Men kan steeds een nieuwe begunstigde aanduiden door een nieuw formulier S4 'Aanduiding van begunstigde' in te dienen volgens de gebruikelijke procedure;
 • Het laatst geregistreerde document zal uiteindelijk bepalen wie de aangeduide begunstigde is;