Onze stelsels

Aanvragen

Wanneer kan de aangeslotene persoonlijk het aanvullend pensioen BEKOMEN?

 

Situatie voor 01/01/2016:

Het aanvullend pensioen kan ten vroegste opgevraagd worden bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar op voorwaarde dat men met werkloosheid met bedrijfstoeslag / brugpensioen of vervroegd pensioen wist te gaan; zo niet bij wettelijke pensionering en mits stopzetting van elke vorm van toegelaten arbeid in de sectoren voor het Garagebedrijf, het Koetswerk, de Metaalhandel, de Terugwinning van Metalen en vanaf 01/01/2015 de Edele Metalen.

 

Wanneer men vóór 01/01/2016 met vervroegd / wettelijk pensioen wist te gaan en op datum van 01/01/2016 levert men in aanvulling op dit pensioen nog toegelaten arbeid bij een werkgever die behoort tot onze sectoren, dan kan men pas het aanvullend pensioen opvragen na stopzetting van de werkzaamheden bij die werkgever. Precies omdat er in voorkomend geval nog verder gespaard wordt voor de opbouw van het aanvullend pensioen.


Situatie vanaf 01/01/2016:

Het aanvullend pensioen dient in principe opgenomen te worden bij pensionering zijnde het moment van de effectieve ingang van het wettelijke pensioen. Doch dient de aangeslotene die met vervroegd pensioen wist te gaan zijn aanvullend pensioen 'vervroegd' op te vragen in het kader van deze vervroegde pensionering. Immers blijft men maar aangesloten bij zowel de pensioen- als de solidariteitstoezegging tot het moment van pensionering.

Oudere werknemers met SWT statuut kunnen vooralsnog hun aanvullend pensioenkapitaal 'vervroegd' opnemen zo men voldoet aan onderstaande leeftijdsvereiste
Aangeslotenen die in 2016 de leeftijd bereiken van:         

Gezien het PR zoals dit bestond vóór 01/01/2016 dit toeliet,
bestaat er de mogelijkheid om de prestaties op te nemen vanaf:
58 jaar of meer 60 jaar
57 jaar 61 jaar
56 jaar 62 jaar
55 jaar 63 jaar

Aangeslotenen die ten vroegste op 55 jaar worden ontslagen in het kader van een SWT-stelsel dat kadert in een herstructureringsplan opgemaakt en gecommuniceerd aan de regionale en federale Minister van Werk vóór 1 oktober 2015, kunnen vanaf 60 jaar hun prestaties opnemen gezien het pensioenreglement zoals dit bestond vóór 1 januari 2016 dit toeliet.


Hoe vraagt de aangeslotene het aanvullend pensioen op?De koppeling van de opname van het pensioenkapitaal aan het moment van de effectieve ingang van het pensioen, noopte de wetgever tot het uitwerken van een aantal nieuwe bepalingen inzake de communicatie aan de pensioeninstelling opdat deze haar verplichtingen kan voldoen. Gedurende 2016 wordt er voorzien in een overgangsmaatregel omdat de communicatieverplichting vanaf 2017 wordt overgenomen door de vzw SIGEDIS. Regeling gedurende 2016:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve aangeslotenen en slapers:
 • voor de actieve aangeslotene dient de inrichter - via de vzw SEFOCAM - de pensioeninstelling schriftelijk in te lichten van de nakende pensionering van de aangeslotene, ten laatste 90 dagen vóór deze datum;
 • slapers dienen dan weer zelf de pensioeninstelling - via de vzw SEFOCAM - schriftelijk in te lichten van hun nakende pensionering, ten laatste 90 dagen vóór deze datum.


Regeling vanaf 01/01/2017:

Vanaf 2017 zal de vzw SIGEDIS de communicatie aan de pensioeninstelling over de pensionering van de aangeslotene overnemen. 

 

Teneinde het aanvullend pensioen te bekomen, maakt men gebruik van één van onze aanmeldingsdocumenten. Die moeten steeds correct, volledig ingevuld, gedagtekend en met de nodige bijvoegsels bezorgd worden aan vzw SEFOCAM, Woluwedal 46/7 te 1200 Brussel.

 


Welke procedure dient de aangeslotene te volgen om het aanvullend pensioen te bekomen? 


Procedure bij uitkering na wettelijke pensionering

Uiterlijk drie maanden voorafgaandelijk aan de 65ste verjaardag, ontvangt de aangeslotene een brief van vzw SEFOCAM met volgende gegevens:

 • het huidig beschikbare bedrag van het aanvullend pensioen (rekening houdend met de bijdragen aan RIZIV, solidariteit en bedrijfsvoorheffing);
 • in voorkomend geval het bedrag van de jaarlijkse, levenslange rente;
 • de vraag om het formulier S1 A 'Aanmelding van wettelijk pensioen' met bijvoegsels over te maken aan vzw SEFOCAM.

 

Procedure bij uitkering na vervroegde pensionering
Uiterlijk drie maanden voorafgaandelijk aan het ingaan van de vervroegde pensionering, ontvangt de aangeslotene een brief van vzw SEFOCAM met de vraag om het formulier S1 B te vervolledigen.
De aangeslotene bezorgt het ingevulde formulier S1 B 'Aanmelding van vervroegd pensioen' samen met de bijvoegsels aan vzw SEFOCAM. 

 

Procedure bij uitkering na werkloosheid met bedrijfstoeslag / brugpensioen
Zo de aangeslotene een uitkering kan genieten van het aanvullend pensioen i.h.k.v. brugpensioen / SWT stelsel, ontvangt de aangeslotene uiterlijk drie maanden voorafgaandelijk aan het openvallen van diens recht (in voorkomend geval na verloop van de periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding) een brief van de vzw SFEOCAM met de vraag of deze opteert om het aanvullend pensioen op te vragen naar aanleiding van het brugpensioen / SWT statuut. Hiertoe wordt het formulier S2 toegevoegd dewelke desgevallend dient te worden vervolledigd. 
De aangeslotene bezorgt het ingevulde formulier S2 'Aanmelding van werkloosheid met bedrijfstoeslag / brugpensioen' samen met de bijvoegsels aan vzw SEFOCAM.

 

Procedure bij uitkering na stopzetting van elke vorm van toegelaten arbeid in onze sectoren in aanvulling op het pensioen
Deze procedure staat enkel open voor de aangeslotenen diens toegelaten bijkomende arbeid in aanvulling op het pensioen (pensioendatum vóór 01/01/2016)  nog recht geeft op een aansluiting bij zowel het pensioen- als het solidariteitsluik. Vanaf het ogenblik dat de stopzetting van toegelaten arbeid wordt vastgesteld via de DMFA stromen ontvangt de aangeslotene een brief van de vzw SEFOCAM samen met een formulier S1 C dewelke dient te worden vervolledigd.  
De aangeslotene bezorgt het ingevulde formulier S1 C 'Aanmelding van stopzetting van elke vorm van toegelaten arbeid in aanvulling op het pensioen' met de bijvoegsels aan vzw SEFOCAM. 

 Vanaf het ogenblik dat de vzw SEFOCAM via de gegenereerde gegevensstromen in kennis gesteld wordt van de pensioendatum van een aangeslotene, zal er automatisch een schrijven worden gericht naar de aangeslotene waarin deze in kennis gesteld wordt van het openvallen van diens recht / plicht tot opvraging van het aanvullend pensioen.

Werd de pensioendatum van de aangeslotene definitief vastgelegd, dan neemt de aangeslotene best schriftelijk contact op met de vzw SEFOCAM uiterlijk 3 maanden vóór het ingaan het pensioen zodat de nodige beschikkingen kunnen worden getroffen teneinde het te vereffenen dossier vorm te geven. Opgepast! Op de slaper rust zelfs de verplichting om dit te doen.WAT GEBEURT ER BIJ HET OVERLIJDEN VAN DE AANGESLOTENE ZO HET SECTORAAL AANVULLEND PENSIOEN NOG NIET WERD UITGEKEERD?

Overlijdt de aangeslotene vooraleer het aanvullend pensioen werd uitgekeerd, dan komt dat diens begunstigde(n) toe.

Wie de begunstigde(n) in kwestie juist zijn, wordt bepaald in het pensioenreglement; het gaat hier om de volgende personen.

Wie eerst in de rij staat, sluit de anderen uit:

 •  de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner (in de zin van artikels 1475–1479 van het Burgerlijk Wetboek) op

voorwaarde dat u niet gescheiden was of op het punt stond te scheiden

 •  andere natuurlijke perso(o)n(en) die de aangeslotene aanduidde als begunstigde(n)
 •  de kinderen of hun rechtverkrijgenden, bij plaatsvervulling, voor gelijke delen
 •  de ouders, voor gelijke delen
 •  bij overlijden van één van beide ouders, treden zijn broers en zusters in de plaats van de vóóroverleden ouder of ouders
 •  andere wettelijke erfgena(a)m(en) en aldus niet aan de nalatenschap van de aangeslotene met uitzondering van de staat
 •  het collectief sectoraal financieringsfonds (het aanvullend pensioen wordt dan overgemaakt in het voordeel van de

andere aangeslotenen).
WELKE PROCEDURE DIENT DE BEGUNSTIGDE BIJ OVERLIJDEN TE VOLGEN OM HET AANVULLEND PENSIOEN TE BEKOMEN?

  

 

Procedure inzake de uitkering bij overlijden van de aangeslotene ingediend door de weduw(e)(naar) / wettelijk samenwonende partner
De weduw(e)(naar) / wettelijk samenwonende partner die als begunstigde van het aanvullend pensioen optreedt, bezorgt het formulier S3 A'Aanmelding van overlijden ingevuld door weduw(e)(naar) / wettelijk samenwondende partner' met de bijvoegsels aan vzw SEFOCAM.

 

Procedure inzake de uitkering bij overlijden van de aangeslotene ingediend door een andere dan de weduw(e)(naar) / wettelijk samenwonende partner
De NIET weduw(e)(naar)(s) die als begunstigde(n) van het aanvullend pensioen optre(e)d(t)(en), bezorg(t)(en) het formulier S3 B 'Aanmelding van overlijden ingevuld door andere dan weduw(e)(naar) / wettelijk samenwonende partner' met de bijvoegsels aan vzw SEFOCAM.

 


in welke gevallen kan de aangeslotene zelf de begunstigde(N) BIJ OVERLIJDEN AANDUIDEN?

Enkel indien de aangeslotene niet gehuwd (ongehuwd, officieel gescheiden, weduw(e)(naar)) of wettelijk samenwonend is, kan een begunstiging plaatsvinden.

 • Men maakt gebruik van het document S4 'Aanduiding van begunstigde', dat men per aangetekende brief overmaakt aan SEPIA, Galileelaan 5 te 1210 Brussel;
 • Men kan steeds een nieuwe begunstigde aanduiden door een nieuw formulier S4 'Aanduiding van begunstigde' in te vullen en aangetekend op te sturen naar SEPIA;
 • Het laatst geregistreerde document zal uiteindelijk bepalen wie de aangeduide begunstigde is;
 • Indien men naderhand in het huwelijk treedt, dan is de oorspronkelijke volgorde automatisch opnieuw van toepassing.