Sectoren Textielnijverheid

Aanduiden begunstigde

De aangeslotene van het sectoraal aanvullend pensioen van de textielsectoren (PC 120, PC 214 en PsC 120.01) kan een begunstigde aanduiden indien hij/zij geen partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) en ook geen kinderen heeft. Deze 2 laatste categorieën van begunstigden zullen namelijk altijd voorrang hebben op de aangeduide begunstigde(n).

 

Om een begunstigde aan te duiden, dient het volledig ingevulde formulier S4 samen met de kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de aangeslotene te worden toegestuurd naar Sefocam vzw en dit per aangetekend schrijven.

 

De aangeslotene kan deze aanduiding ook ten allen tijde herroepen door middel van een nieuw aangetekend schrijven.

 

Na ontvangst en verwerking van deze aanduiding zal de aangeslotene hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen per post. De naam/namen van de aangeduide begunstigde(n) zal/zullen ook terug te vinden zijn op de jaarlijkse pensioenoverzichten.

 

Indien de aangeslotene zou overlijden vóór het bereiken van de pensioenleeftijd zonder dat er een begunstigde werd aangeduid, zal de standaard begunstigingsvolgorde, die werd vastgelegd in het pensioenreglement, worden gebruikt:

   1. de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner (in de zin van artikels 1475–1479 van het Burgerlijk Wetboek)  op voorwaarde dat u niet gescheiden was of op het punt stond te scheiden;
   2. bij gebreke, de kinderen of hun rechtverkrijgenden, bij plaatsvervulling, voor gelijke delen;
   3. bij gebreke, de natuurlijke perso(o)n(en) die de aangeslotene aanduidde als begunstigde(n);
   4. bij gebreke, het collectief sectoraal financieringsfonds (het aanvullend pensioen wordt dan overgemaakt in het voordeel van de andere aangeslotenen).

 

De aangeslotene kan, op zijn uitdrukkelijk verzoek, de begunstigingsvolgorde tussen rang (1) en rang (2) wijzigen. In dat geval worden de Kinderen (of hun rechtverkrijgenden bij vooroverlijden) de eerste begunstigde(n) in rang. De Aangeslotene moet hiertoe per aangetekend schrijven het hiertoe bestemde formulier S6 bezorgen aan Sefocam vzw

 

De aangeslotene kan, eveneens op zijn uitdrukkelijk verzoek, de kinderen van zijn of haar Partner die gedomicilieerd zijn op het adres van de aangeslotene toevoegen aan rang (2) van de bovenvermelde begunstigingsvolgorde. De Aangeslotene moet hiertoe per aangetekend schrijven het hiertoe bestemde formulier S7 bezorgen aan Sefocam vzw