Sefocam Sectoren

Negatieve rendementen 2022

Het sectorplan waarbij je bent aangesloten, is een plan van het type “vaste bijdragen zonder rendementsgarantie”, waarbij een werkgever maandelijks een bedrag stort, gebaseerd op jouw wedde en tewerkstellingsgraad. Deze bijdragen worden toegekend aan een reserve en daarop moet de inrichter, volgens de geldende wetgeving (de WAP), een minimaal rendement garanderen. Deze rendementsgarantie bedraagt op dit ogenblik 1,75% voor een actieve aangeslotene en 0,00% voor een slaper (= aangeslotenen die niet meer actief zijn in de sector maar die wel nog reserves in het sectorplan hebben).

Om dit minimale (WAP-)rendement te behalen, worden de gestorte bijdragen door Sefoplus OFP belegd op de financiële markten (indien je meer wil weten over hoe deze gelden worden belegd, kan je in onze SIP meer info vinden). De bedoeling van het pensioenplan was om de aangeslotenen zoveel mogelijk te laten meegenieten van de positieve financiële resultaten die met deze beleggingen worden behaald.
In de voorbije jaren werden er op deze manier regelmatig rendementen toegekend die veel hoger lagen dan het wettelijk verplichte minimale rendement van 1,75%. Een overzicht van de toegekende rendementen vind je in de tabel hieronder (We geven de rendementen sinds 2016 door. Indien je de rendementen van de periode daarvoor wil zien, gelieve hier  te klikken.)Dankzij deze mooie positieve rendementen steeg de individuele pensioenreserve aanzienlijk in vergelijking met de individuele WAP-reserve (=de bijdragen opgerent aan het minimale rendement van 1,75%) in de periode tussen 2016 - 2021. Deze stijging was een rechtstreeks gevolg van de positieve evolutie van de financiële markten.

Wanneer de resultaten van de financiële markten echter minder goed zijn, dan zal dit automatisch een gevolg hebben voor de rendementen die aan de individuele reserves worden toegekend, vermits ook het negatieve resultaat wordt toegekend aan de reserves. In zo’n situatie kan het zelfs zijn dat jouw reserve zakt onder de minimale wettelijk gegarandeerde WAP-reserves. Op het moment van uitkering zal er echter altijd minstens de WAP-reserves worden uitgekeerd.

Het jaar 2022 was een zeer slecht financieel jaar waarin alle beleggingsklassen een negatief resultaat hebben behaald. Het gevolg hiervan is dat het rendement dat voor 2022 werd toegekend aan de individuele contracten ook fors negatief was.

De aangeslotenen die in de komende maanden moeten uitbetaald worden zullen dus een bedrag ontvangen dat lager ligt dan de individuele reserves die in 2022 op de pensioenoverzichten werden meegedeeld, maar dat wel minstens even hoog is als de individuele WAP-reserve.

In de hoop het iets duidelijker te maken vind je hieronder een simulatie van de evolutie van de individuele- en de WAP-reserve op basis van een fictief voorbeeld. Het voorbeeld betreft iemand die in dienst komt op 01.01.2016 en ieder jaar een premie ontvangt van 100 EUR.

 

 

Op moment van uitbetaling zal het vetgedrukte bedrag worden uitbetaald.
Indien bvb de fictieve persoon uit de garagesector op pensioen gaat op 01/01/2023 dan zal de individuele reserve (690,07 euro) op dat ogenblik onder de WAP reserve (744,27 euro) liggen. Bijgevolg zal er 744,27 euro (=het bedrag dat minimaal gegarandeerd is door de WAP) worden uitbetaald.