OUDE PAGINA

Uittreding & inkomende transfertOLD

Wat gebeurt er met het aanvullend pensioen als de aangeslotene niet meer actief is binnen onze sector en aldus uittreedt?

 

Wat verstaan we onder uittreding?

 • De aangeslotene verlaat de sector en sluit een nieuwe arbeidsovereenkomst af met een werkgever die behoort tot een andere sector;
 • De aangeslotene verlaat onze sector niet maar sluit een arbeidsovereenkomst af met een werkgever binnen onze sector die niet aangesloten is bij het sociaal sectoraal pensioenstelsel;
 • De aangeslotene verlaat onze sector en sluit geen nieuwe arbeidsovereenkomst af met een werkgever.

 

Welke procedure dient er te worden gevolgd?

Wanneer we op de hoogte zijn van de uittreding, onderzoeken we hoelang men aangesloten was bij onze sociale sectorale pensioenstelsels. Was men gedurende een al dan niet onderbroken periode van één jaar aangesloten, dan bezit men zogenaamde verworven reserves. Met andere woorden: het bedrag dat in het voordeel van de aangeslotene werd gestort, is en blijft zijn/haar eigendom. De uittreder krijgt van vzw SEFOCAM binnen het jaar na uittreding een gepersonaliseerd document toegestuurd: 'Modaliteiten voor de afhandeling van het dossier'. Daarop geeft men aan wat er met de reserves moet gebeuren.

 

De uittreder met verworven reserves kan:

 • een einde maken aan het bestaande contract door de reserves over te dragen naar de pensioeninstelling van diens nieuwe werkgever of van de inrichter van het sectorplan waar de nieuwe werkgever bij hoort, op voorwaarde dat men zich aansluit – of al aangesloten is – bij deze pensioentoezegging;
 • een einde maken aan het bestaande contract en de reserves overdragen naar een sociale pensioeninstelling die buitenwettelijke pensioenen beheert zoals voorzien in het KB 14/11/2003;
 • de verworven reserves behouden bij SEPIA zonder wijziging van de pensioentoezegging, zonder verdere premiebetaling en met behoudt van de overlijdensdekking (aanvullend pensioen = verworven reserves beschikbaar op het moment van overlijden).

 

Buiten de persoonlijke gegevens vermeldt het document 'Modaliteiten voor de afhandeling van het dossier' ook:

 • de verworven spaarreserves op datum van uittreding die men kan overdragen naar de nieuwe pensioeninstelling;
 • de verworven prestaties op einddatum (65 jaar) indien de spaarreserves bij SEPIA blijven.

 

Kiest men voor het behoud van de spaarreserve bij SEPIA dan moet het formulier NIET expliciet bezorgd worden aan vzw SEFOCAM. Er wordt immers uitgegaan van de keuze voor het behouden van de spaarreserves bij SEPIA als men niet binnen de 30 dagen na ontvangst wist te antwoorden.

 

Indien men er echter voor opteert om zijn spaarreserves over te dragen, maakt men deze keuze kenbaar op het formulier en stuurt men dit terug aan vzw SEFOCAM. De keuze zal vervolgens gerealiseerd worden.

 

Voorbeeld Uittredingsfiche

Wat gebeurt er indien de uittreder minder dan 12 maanden aangesloten was?

In dat geval beschikt men over latente rechten. Dat betekent dat men NIET kan beschikken over het opgebouwde spaartegoed. Indien men opnieuw toetreedt bij één van onze sectoren, zal men ambtshalve heraangesloten worden en wordt er verder gespaard. Dat komt bij het bedrag dat al in het verleden vergaard werd. Met andere woorden: de 12-maandenteller loopt gewoon verder.

 

Kan de aangeslotene na uittreding zelf verder bouwen aan diens aanvullend pensioen?

Ja, indien men bij de nieuwe werkgever geen aanvullend pensioenplan geniet, kan men onder bepaalde voorwaarden de aanvullende pensioenopbouw die men genoot via de vorige werkgever, individueel voortzetten tot maximum 2.290 euro per jaar (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2016).

 

Ook beschikt men over de mogelijkheid om persoonlijk een pensioenverzekeringscontract af te sluiten via een financiële instelling of een verzekeringsagentschap. Dan bepaalt men zelf het bedrag van de premie, onder bepaalde voorwaarden is het fiscaal aftrekbaar.

 

Een afkoop van de verworven reserves vóór pensionering is niet toegestaan.
Voorschotten op de contracten evenals in pandgevingen zijn evenmin toegestaan.
Een overdracht van verworven reserves naar een eigen pensioensparen is evenmin mogelijk
.

 

Wat met een inkomende transfert?

 

Indien men verworven reserves geniet via een aansluiting bij een aanvullend pensioenplan van een voormalige werkgever (op bedrijfs- of sectorvlak), kan men er als nieuwe aangeslotene voor kiezen om die reserves over te dragen naar onze sociale sectorale pensioenstelsels.

 

De procedure ziet er dan als volgt uit:

 • men deelt aan de vorige werkgever mee dat men de verworven reserves wenst over te dragen naar het sociaal sectoraal pensioenstelsel;
 • de ex-werkgever zal vervolgens een document bezorgen die aan onze diensten wordt overgemaakt om de juiste vermeldingen hierop aan te brengen;
 • het door ons vervolledigde document zal vervolgens ter ondertekening worden overgemaakt en wordt bezorgd aan de ex-werkgever;
 • de ex-werkgever zal de beslissing meedelen aan de voormalige pensioeninstelling;
 • de voormalige pensioeninstelling deelt de technische gegevens mee aan de nieuwe pensioeninstelling en maakt de verworven reserves over;
 • deze reserves worden gealloceerd op de individuele pensioenrekening van de aangeslotene.